Harmonogram spotkań z rodzicami w roku szkolnym 2023/2024.

L.p.

Forma/tematyka

Termin

Odpowiedzialny

1.

Spotkanie ogólne

Zapoznanie rodziców ze Statutem szkoły, w tym zasadami oceniania z wymaganiami edukacyjnymi, programami szkoły, wybory do   Rad Klasowych, omówienie spraw bieżących.

Spotkanie Rad Klasowych

Spotkanie Rad Klasowych/wybór Prezydium Rady Rodziców i Komisji Rewizyjnej, przedstawienie propozycji programu wychowawczo- profilaktycznego.

21.09.2023 r.

17.00 – zebranie ogólne;

17.30 – spotkanie w klasach z wychowawcami;

18.30 – zebranie Rad Klasowych z dyrektorem szkoły oraz wicedyrektorem.

dyrektor szkoły,

wicedyrektor,

wychowawcy klas,

pedagog szkolny

2.

Zebranie trójek klasowych. Zatwierdzenie Programu Wychowawczo-Profilaktycznego, zaopiniowanie dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

21.09.2023r.

godz. 17.00

dyrektor,

wicedyrektor

3.

Spotkanie z rodzicami

Informacje o osiągnięciach edukacyjnych uczniów, zachowaniu, sukcesach                                        i trudnościach oraz możliwościach wsparcia uczniów.

23.11.2023 r.

17.00 – spotkanie w klasach z wychowawcami.

dyrektor szkoły,

wicedyrektor,

wychowawcy klas

4.

Spotkanie śródroczne

Podsumowanie pracy w I półroczu.

Zakończenie I półrocza dnia 29.01.2024r.

11.01.2024r.

godz. 17.00

dyrektor szkoły,

wicedyrektor,

wychowawcy klas

5.

Spotkanie końcoworoczne

Informacje o osiągnięciach edukacyjnych uczniów, zachowaniu, sukcesach                                       i trudnościach oraz możliwościach wsparcia uczniów.

09.05.2024r.

godz. 17.00

Dyrektor,

wicedyrektor

pedagog szkolny

W razie potrzeby konsultacji dla uczniów i rodziców nauczyciele realizują „godziny dostępności”. Szczegółowe informacje dotyczące harmonogramu znajdują się w sekretariacie szkoły oraz podane zostaną do wiadomości przez wychowawców klas. Rodzice, zainteresowani rozmową z nauczycielem podczas „godzin dostępności”, proszeni są o powiadomienie danego nauczyciela przynajmniej dzień przez planowanym spotkaniem.