Informacja dotycząca korzystania z obiadów

w Szkole Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Chwiramie
w roku szkolnym 2020/2021

CENA                                                                                                                    

Cena jednostkowa za obiad dwudaniowy wynosi 7,00 zł.

ZASADY KORZYSTANIA Z OBIADÓW
Chęć korzystania z obiadów należy zgłosić w sekretariacie szkoły telefonicznie – nr 67 2589211 (w wyjątkowych sytuacjach osobiście z zachowaniem reżimu sanitarnego).
Posiłki wykupuje się na cały miesiąc.

Odwołanie obiadów na dni następne należy zgłosić w sekretariacie do godziny 11.00. Zwroty za obiady przysługują w przypadku zgłoszonej przynajmniej na dzień wcześniej, do godziny 11.00, w sekretariacie szkoły nieobecności ucznia. Nieuzasadniona lub nie zgłoszona nieobecność na posiłku nie podlega zwrotowi kosztów.

PŁATNOŚCI ZA OBIADY

Wpłata za posiłki dokonywana jest z góry, za cały następny miesiąc. Zgłoszenia i wpłaty dokonuje się do 25 dnia każdego miesiąca.

We wrześniu 2020 r. wyjątkowo opłatę należy uiścić do dnia 12.09.2020 r.

W przypadku nieuiszczenia opłaty za obiady w terminie, wydawanie obiadów zostanie wstrzymane.

Płatności prosimy dokonywać przelewem bankowym ( tylko w wyjątkowych przypadkach istnieje możliwość wpłaty gotówkowej w sekretariacie szkoły).

DANE DO PRZELEWU:
Nr konta:
89 1240 3712 1111 0010 2161 2025

W tytule przelewu prosimy wpisać: Wpłata za obiady za miesiąc ….…/ Nazwisko i imię dziecka / klasa

Wpłata za obiady, która nie została zaksięgowana - nie będzie uznawana jako uiszczona.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Opłata za m-c wrzesień 2020r.: 18 dni x 7,00 zł = 126,00 zł

Prosimy o wpłatę do dnia 12.09.2020 r.

W przypadku braku wpłaty, wydawanie obiadów zostanie wstrzymane.

                                                                                                                                                                             Dziękujemy!