Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - V aktualizacja.

Procedura postępowania w razie stwierdzenia zagrożenia zarażenia wirusem Covid-19

Wytyczne przeciw/epidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 2 lipca 2020 r.