L.p.

Forma/tematyka

Termin

Odpowiedzialny

1

Spotkanie ogólne

Zapoznanie rodziców ze Statutem szkoły, w tym zasadami oceniania z wymaganiami edukacyjnymi, WZO, programami szkoły, wybory do   Rad Klasowych, omówienie spraw bieżących.

Spotkanie Rad Klasowych

Wybory Prezydium Rady Rodziców oraz Komisji Skrutacyjnej, uchwalenie Programu Wychowawczo – Profilaktycznego, zaopiniowanie dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

22.09.2022 r.

17.00 – zebranie ogólne;

17.30 – spotkanie w klasach z wychowawcami;

18.30 – zebranie Rad Klasowych z dyrektorem szkoły oraz wicedyrektorem.

dyrektor szkoły,

wicedyrektor,

wychowawcy klas,

pedagog szkolny

2

Spotkanie z rodzicami

Informacje o osiągnięciach edukacyjnych uczniów, zachowaniu, sukcesach i trudnościach oraz możliwościach wsparcia uczniów.

24.11.2022 r.

17.00 – spotkanie w klasach z wychowawcami.

dyrektor szkoły,

wicedyrektor,

wychowawcy klas

3

Spotkanie śródroczne

Zebranie podsumowujące pracę za I półrocze w roku szkolnym 2022/2023.

26.01.2023 r.

17.00 – zebranie ogólne;

17.30 – spotkanie w klasach z wychowawcami.

dyrektor szkoły,

wicedyrektor,

wychowawcy klas

4

Spotkanie podsumowujące pracę w roku szkolnym 2022/2023

Informacje o osiągnięciach edukacyjnych uczniów, zachowaniu, sukcesach i trudnościach oraz możliwościach wsparcia uczniów.

11.05.2023 r.

17.00 – spotkanie w klasach z wychowawcami.

dyrektor szkoły,

wicedyrektor,

pedagog szkolny

Jeśli będzie taka potrzeba (w związku np. z pandemią, organizacją pracy szkoły) istnieje możliwość przeprowadzenia spotkań podczas dwóch dni lub w formie online. W razie potrzeby konsultacji dla uczniów i rodziców nauczyciele realizują „godziny dostępności”. Szczegółowe informacje dotyczące harmonogramu znajdują się w sekretariacie szkoły oraz podane zostaną do wiadomości przez wychowawców klas. Rodzice, zainteresowani rozmową z nauczycielem podczas „godzin dostępności”, proszeni są o powiadomienie danego nauczyciela przynajmniej dzień przez planowanym spotkaniem.