L.p. Forma/tematyka Termin Odpowiedzialny
1

Spotkanie ogólne

Zapoznanie z wymaganiami edukacyjnymi, WZO, programami szkoły, sprawy bieżące.

16/17.09.2020r.

godz. 17.00

dyrektor
2 Spotkanie Rad Klasowych/wybór Prezydium Rady Rodziców i Komisji Rewizyjnej zaopiniowanie Programu Wychowawczo-Profilaktycznego 22.09.2020 r.  
2 Spotkanie rady rodziców- przedstawienie propozycji programu wychowawczo- profilaktycznego, wybory nowej Rady Rodziców oraz opracowanie Misji i Wizji szkoły z modelem absolwenta ramach tworzenia Koncepcji Pracy Szkoły.

30.09.2020r.

godz. 17.30

dyrektor,

wicedyrektor

3

Dni otwarte.

Informacje o osiągnięciach edukacyjnych uczniów, zachowaniu, sukcesach i porażkach.

21.10.2020r.
godz. 15.00-17.00

wicedyrektor,

wychowawcy

4

Spotkanie śródroczne.

Informacje o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi na I półrocze.

25.11.2020r.

godz. 17.00

dyrektor
5

Dni otwarte.

Informacje o osiągnięciach edukacyjnych uczniów, zachowaniu, sukcesach i porażkach.

16.12.2020r.
godz. 15.00-17.00

wicedyrektor,

wychowawcy

6

Spotkanie wywiadowcze.

Zakończenie I półrocza 05.02.2021r.

17.02.2021r.

godz. 17.00

dyrektor
7

Dni otwarte.

Informacje o osiągnięciach edukacyjnych uczniów, zachowaniu, sukcesach i porażkach.

24.03.2021r.
godz. 15.00-17.00

wicedyrektor,

wychowawcy

8

Spotkanie końcoworoczne.


Informacje o osiągnięciach edukacyjnych uczniów, zachowaniu, sukcesach i porażkach.

21.04.2021r.

godz. 17.00

dyrektor

pedagog szkolny

9

Dni otwarte

Informacje o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi oraz obniżona oceną zachowania.

25.05.2021r.

godz. 15.00 - 17.00

dyrektor,

wicedyrektor,

wychowawcy

Jeśli będzie taka potrzeba (w związku z trwająca w dalszym ciągu pandemią) istnieje możliwość rozbicia spotkań na dwa dni.