Ważne wskazówki dla trzecioklasistów

Trzecioklasisto!
Wkrótce rozpocznie się termin składania podań do szkół ponadgimnazjalnych. Przypominamy Ci kilka podstawowych wiadomości. Przeczytaj uważnie poniższe wskazówki i przemyśl swoje wybory tak, aby zwiększyć swoje szanse na uzyskanie miejsca w szkole ponadgimnazjalnej.

Zarządzenie nr  4  /2015

Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty

z dnia  15 stycznia 2015 r.

w sprawie przyjmowania uczniów do publicznych szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2015/2016

Na podstawie art.  10  ust. 1 i 9 ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy                      o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r., poz. 7)  ustalam:

§ 1.

Terminy dotyczące przyjęć do oddziałów klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży -  trzyletniej zasadniczej szkoły zawodowej, trzyletniego liceum ogólnokształcącego i czteroletniego technikum:

do 27 lutego 2015 r.

do godz. 15.00

Dyrektorzy szkół podają do wiadomości kandydatów informacje dotyczące kryteriów przyjęć do danej szkoły

od 11 maja 2015 r.

do 3 czerwca 2015 r.

do godziny 15.00

Składanie  wniosków przez kandydatów do szkół

od 8 do 12 czerwca  2015 r.

Przeprowadzenie sprawdzianów predyspozycji językowych/ uzdolnień kierunkowych (oddziały międzynarodowe, oddziały dwujęzyczne, szkoły dwujęzyczne) lub prób sprawności fizycznej (szkoły i oddziały sportowe, szkoły mistrzostwa sportowego)

do 17  czerwca 2015 r.

Ogłoszenie wyników  ww. sprawdzianów i prób sprawności

od 19 do  24 czerwca 2015 r.

Możliwość dokonywania zmian w wyborze szkoły

dnia 26 czerwca 2015r.

Dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Wręczenie uczniom świadectw ukończenia gimnazjum (oraz ich kserokopii) i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego

od 26 czerwca do  30 czerwca 2015r. do godz. 1500

Złożenie przez kandydata kopii świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego poświadczonych przez dyrektora gimnazjum, które kandydat ukończył oraz innych wymaganych dokumentów

 do 3 lipca 2015 r.

do godz. 15.00              

Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych                            i niezakwalifikowanych do oddziałów klasy pierwszej szkoły,  zawierającej imiona i nazwiska kandydatów oraz informację o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu kandydata do szkoły.

 do 8 lipca 2015r.

do godz. 12.00

Kandydaci  umieszczeni na listach kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia składają oświadczenie potwierdzające wolę podjęcia nauki w danej szkole oraz oryginał świadectwa i oryginał zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki                                w gimnazjum.

do 8 lipca 2015 r.

do godz. 1400

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do danej szkoły poprzez umieszczenie jej w widocznym miejscu w siedzibie szkoły. Lista zawiera imiona i nazwiska kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych (uszeregowane                      w kolejności alfabetycznej) lub informację o liczbie wolnych miejsc. Lista zawiera  też najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia. Dzień podania do publicznej wiadomości listy jest określany w formie adnotacji umieszczonej na tej liście, opatrzonej podpisem przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.

w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły

 Możliwość wystąpienia do komisji rekrutacyjnej                              z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do danej  szkoły

do 5 dni od dnia złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

Przygotowanie i wydanie uzasadnienia odmowy przyjęcia

do 7 dni od dnia  otrzymania  pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia

Możliwość złożenia, do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia

do 7 dni od dnia złożenia odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej

Rozstrzygnięcie przez dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia  komisji rekrutacyjnej wyrażonej w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia

do 28 sierpnia 2015r.

Dodatkowe postępowania uzupełniające w szkołach, które po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego dysponują wolnymi miejscami

§ 2.

Do klasy pierwszej publicznej szkoły ponadgimnazjalnej – trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i trzyletniej zasadniczej szkoły zawodowej  przyjmuje się kandydatów, którzy:

1) posiadają świadectwo ukończenia gimnazjum;

2) w przypadku kandydatów do szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – posiadają zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu, wydane zgodnie z przepisami w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych lub wyższych, uczniów tych szkół, studentów i uczestników studiów doktoranckich.

§ 3.

Przyjmowanie  wniosków kandydatów do szkół:

1. Kandydaci do oddziałów klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży: trzyletniej zasadniczej szkoły zawodowej, trzyletniego liceum ogólnokształcącego,                    i czteroletniego technikum składają  wnioski do nie więcej niż trzech szkół, chyba, iż organ prowadzący dopuści możliwość składania wniosku do więcej niż trzech wybranych szkół.

2. Kandydat w procesie rekrutacyjnym posługuje się trzema kopiami świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu przeprowadzanego                       w ostatnim roku nauki w gimnazjum, które kandydat ukończył. Każda strona kopii winna być opatrzona datą, pieczęcią urzędową szkoły oraz imienną pieczątką dyrektora lub upoważnionej przez niego osoby oraz powinna zawierać adnotację „Stwierdzam zgodność                z oryginałem”.

3. Do  wniosku należy dołączyć:

-   potwierdzoną kopię świadectwa ukończenia gimnazjum,

-   potwierdzoną kopię zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu                         przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum,

      -   orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w przypadku uczniów
            niepełnosprawnych kandydujących do oddziałów integracyjnych,

      - inne dokumenty wymagane przez określoną szkołę w procesie rekrutacji.    
            

§ 4.

Warunki i tryb rekrutacji kandydatów do szkół.

1.   O przyjęciu kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych decydują kryteria zawarte w statucie szkoły uwzględniające w szczególności:

1)   przeliczane na punkty wyniki egzaminu gimnazjalnego wyrażone w skali procentowej dla zadań z zakresu:

˗          języka polskiego,

˗          historii i wiedzy o społeczeństwie,

˗          matematyki,

˗          przedmiotów przyrodniczych (biologii, geografii, fizyki  chemii),

˗          języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym,

2)   przeliczane na punkty oceny z zyka polskiego i trzech wybranych obowzkowych zajęć edukacyjnych wskazanych w statucie szkoły,

3)   punkty za osiągnięcia ucznia, w tym za ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem oraz za szczególne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, ustalone przez szkolną komisję rekrutacyjno-kwalifikacyjną,

4)   punkty za wyniki sprawdzianu uzdolnień kierunkowych.

2.   Kandydat do szkoły ponadgimnazjalnej może uzyskać w postępowaniu rekrutacyjnym maksymalnie 200 punktów za oceny z języka polskiego i trzech wybranych obowiązkowo zajęć edukacyjnych, a także za wyniki egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum oraz inne osiągnięcia kandydatów odnotowane na świadectwie,                     w tym:

1)   maksymalnie 100 punktów za wyniki egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w gimnazjum – 0,2 pkt za każdy punkt procentowy uzyskany na egzaminie gimnazjalnym z zakresów:

˗          języka polskiego,

˗          historii i wiedzy o społeczeństwie,

˗          matematyki,

˗          przedmiotów przyrodniczych (biologii, geografii, fizyki  chemii),

˗          języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym,

2)   maksymalnie 100 punktów za „świadectwo”, w tym:

a)    maksymalnie 60 punktów za oceny z języka polskiego i trzech obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskanych na świadectwie ukończenia gimnazjum, zgodnie z zasadą:

˗       stopień celujący            – 15 punktów,

˗       stopień bardzo dobry              – 12 punktów,

˗       stopień dobry                         –   9 punktów,

˗       stopień dostateczny                –   5 punktów,

b)   maksymalnie 40 punktów za szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, w tym:

˗     5 punktów za ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem,

˗     maksymalnie 35 punktów za inne osiągnięcia, w tym: co najmniej 10 punktów za zdobycie przez kandydata tytułu finalisty konkursu dla gimnazjalistów o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, którego program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej co najmniej jednego przedmiotu (przeprowadzonych zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty - Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) w lub za zdobycie tytułu finalisty Olimpiad: Matematycznej, Informatycznej lub Języka Angielskiego dla gimnazjalistów przeprowadzonych na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej.

3.   Niezależnie od ww. zasad, w pierwszej kolejności do wybranej szkoły ponadgimnazjalnej przyjmowani są laureaci lub finaliści ogólnopolskich  olimpiad przedmiotowych, laureaci olimpiad dla gimnazjalistów: Matematycznej, Informatycznej i Języka Angielskiego oraz laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim organizowanych przez Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz.U. z 2002r.,  Nr 13, poz. 125). Warunkiem przyjęcia jest złożenie  - poza dokumentami wymienionymi w § 2 - oryginałów lub poświadczonych kopii dokumentów potwierdzających wyżej wymienione osiągnięcia.

4.   W postępowaniu rekrutacyjnym do oddziałów dwujęzycznych w liceach ogólnokształcących może być przeprowadzony sprawdzian uzdolnień kierunkowych na warunkach ustalonych przez radę pedagogiczną. Liczbę punktów możliwych do uzyskania za wynik sprawdzianu uzdolnień kierunkowych ustala dyrektor szkoły.

5.   Wykaz konkursów przedmiotowych dla uczniów gimnazjów organizowanych przez Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty, których program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej co najmniej jednego przedmiotu stanowi załącznik nr 1. Za konkursy wymienione w § 4 ust. 2 pkt 2 lit. b tiret drugie należy również rozumieć ich poprzednie edycje.

§ 5.

Postępowanie rekrutacyjne może być prowadzone z wykorzystaniem systemów informatycznych.

§ 6.

Warunki i tryb przyjmowania do publicznych szkół ponadgimnazjalnych obywateli polskich, którzy pobierali naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw oraz osób nie będących obywatelami polskimi określa rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 stycznia 2015 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania do publicznych przedszkoli, szkół i placówek osób niebędących obywatelami polskimi oraz obywateli polskich, którzy pobierali naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw, a także organizacji dodatkowej nauki języka polskiego, dodatkowych zajęć wyrównawczych oraz nauki języka i kultury kraju pochodzenia (Dz. U. z 2015r., poz. 31).

§ 7.

Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału  Wspierania Edukacji Kuratorium Oświaty w Szczecinie.

§ 8.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik Nr 1

Wykaz konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, przeprowadzonych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz.U. z 2002r.,  Nr 13, poz. 125) wydanego na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)

1.   Konkursy przedmiotowe - dla uczniów gimnazjum przeprowadzone w roku szkolnym 2014/2015, których organizatorem jest Zachodniopomorski Kurator Oświaty:

˗                                      Konkurs Polonistyczny,

˗                                      Konkurs Matematyczny,

˗                                      Konkurs Chemiczny,

˗                                      Konkurs Biologiczny,

˗                                      Konkurs Geograficzny,

˗                                      Konkurs Języka Angielskiego,

˗                                      Konkurs Języka Niemieckiego.

˗                       Konkurs Fizyczny,

˗                       Konkurs Historyczny z Elementami Wiedzy o Społeczeństwie.

Finalistą konkursu przedmiotowego jest uczeń, który wziął   udział w etapie wojewódzkim konkursu.

 

Tytuł laureata uzyskują  uczestnicy etapu wojewódzkiego każdego konkursu, którzy uzyskali co najmniej 80% punktów możliwych do zdobycia. 

Trzecioklasisto!
Wkrótce rozpocznie się termin składania podań do szkół ponadgimnazjalnych. Przypominamy Ci kilka podstawowych wiadomości. Przeczytaj uważnie poniższe wskazówki i przemyśl swoje wybory tak, aby zwiększyć swoje szanse na uzyskanie miejsca w szkole ponadgimnazjalnej.

Zarządzenie nr  4  /2015

Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty

z dnia  15 stycznia 2015 r.

w sprawie przyjmowania uczniów do publicznych szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2015/2016

Na podstawie art.  10  ust. 1 i 9 ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy                      o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r., poz. 7)  ustalam:

§ 1.

Terminy dotyczące przyjęć do oddziałów klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży -  trzyletniej zasadniczej szkoły zawodowej, trzyletniego liceum ogólnokształcącego i czteroletniego technikum:

do 27 lutego 2015 r.

do godz. 15.00

Dyrektorzy szkół podają do wiadomości kandydatów informacje dotyczące kryteriów przyjęć do danej szkoły

od 11 maja 2015 r.

do 3 czerwca 2015 r.

do godziny 15.00

Składanie  wniosków przez kandydatów do szkół

od 8 do 12 czerwca  2015 r.

Przeprowadzenie sprawdzianów predyspozycji językowych/ uzdolnień kierunkowych (oddziały międzynarodowe, oddziały dwujęzyczne, szkoły dwujęzyczne) lub prób sprawności fizycznej (szkoły i oddziały sportowe, szkoły mistrzostwa sportowego)

do 17  czerwca 2015 r.

Ogłoszenie wyników  ww. sprawdzianów i prób sprawności

od 19 do  24 czerwca 2015 r.

Możliwość dokonywania zmian w wyborze szkoły

dnia 26 czerwca 2015r.

Dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Wręczenie uczniom świadectw ukończenia gimnazjum (oraz ich kserokopii) i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego

od 26 czerwca do  30 czerwca 2015r. do godz. 1500

Złożenie przez kandydata kopii świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego poświadczonych przez dyrektora gimnazjum, które kandydat ukończył oraz innych wymaganych dokumentów

 do 3 lipca 2015 r.

do godz. 15.00              

Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych                            i niezakwalifikowanych do oddziałów klasy pierwszej szkoły,  zawierającej imiona i nazwiska kandydatów oraz informację o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu kandydata do szkoły.

 do 8 lipca 2015r.

do godz. 12.00

Kandydaci  umieszczeni na listach kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia składają oświadczenie potwierdzające wolę podjęcia nauki w danej szkole oraz oryginał świadectwa i oryginał zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki                                w gimnazjum.

do 8 lipca 2015 r.

do godz. 1400

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do danej szkoły poprzez umieszczenie jej w widocznym miejscu w siedzibie szkoły. Lista zawiera imiona i nazwiska kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych (uszeregowane                      w kolejności alfabetycznej) lub informację o liczbie wolnych miejsc. Lista zawiera  też najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia. Dzień podania do publicznej wiadomości listy jest określany w formie adnotacji umieszczonej na tej liście, opatrzonej podpisem przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.

w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły

 Możliwość wystąpienia do komisji rekrutacyjnej                              z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do danej  szkoły

do 5 dni od dnia złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

Przygotowanie i wydanie uzasadnienia odmowy przyjęcia

do 7 dni od dnia  otrzymania  pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia

Możliwość złożenia, do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia

do 7 dni od dnia złożenia odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej

Rozstrzygnięcie przez dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia  komisji rekrutacyjnej wyrażonej w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia

do 28 sierpnia 2015r.

Dodatkowe postępowania uzupełniające w szkołach, które po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego dysponują wolnymi miejscami

§ 2.

Do klasy pierwszej publicznej szkoły ponadgimnazjalnej – trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i trzyletniej zasadniczej szkoły zawodowej  przyjmuje się kandydatów, którzy:

1) posiadają świadectwo ukończenia gimnazjum;

2) w przypadku kandydatów do szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – posiadają zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu, wydane zgodnie z przepisami w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych lub wyższych, uczniów tych szkół, studentów i uczestników studiów doktoranckich.

§ 3.

Przyjmowanie  wniosków kandydatów do szkół:

1. Kandydaci do oddziałów klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży: trzyletniej zasadniczej szkoły zawodowej, trzyletniego liceum ogólnokształcącego,                    i czteroletniego technikum składają  wnioski do nie więcej niż trzech szkół, chyba, iż organ prowadzący dopuści możliwość składania wniosku do więcej niż trzech wybranych szkół.

2. Kandydat w procesie rekrutacyjnym posługuje się trzema kopiami świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu przeprowadzanego                       w ostatnim roku nauki w gimnazjum, które kandydat ukończył. Każda strona kopii winna być opatrzona datą, pieczęcią urzędową szkoły oraz imienną pieczątką dyrektora lub upoważnionej przez niego osoby oraz powinna zawierać adnotację „Stwierdzam zgodność                z oryginałem”.

3. Do  wniosku należy dołączyć:

-    potwierdzoną kopię świadectwa ukończenia gimnazjum,

-    potwierdzoną kopię zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu                               przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum,

       -    orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w przypadku uczniów
            niepełnosprawnych kandydujących do oddziałów integracyjnych,

       - inne dokumenty wymagane przez określoną szkołę w procesie rekrutacji.    
            

§ 4.

Warunki i tryb rekrutacji kandydatów do szkół.

1.      O przyjęciu kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych decydują kryteria zawarte w statucie szkoły uwzględniające w szczególności:

1)      przeliczane na punkty wyniki egzaminu gimnazjalnego wyrażone w skali procentowej dla zadań z zakresu:

˗          języka polskiego,

˗          historii i wiedzy o społeczeństwie,

˗          matematyki,

˗          przedmiotów przyrodniczych (biologii, geografii, fizyki  chemii),

˗          języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym,

2)      przeliczane na punkty oceny z zyka polskiego i trzech wybranych obowzkowych zajęć edukacyjnych wskazanych w statucie szkoły,

3)      punkty za osiągnięcia ucznia, w tym za ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem oraz za szczególne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, ustalone przez szkolną komisję rekrutacyjno-kwalifikacyjną,

4)      punkty za wyniki sprawdzianu uzdolnień kierunkowych.

2.      Kandydat do szkoły ponadgimnazjalnej może uzyskać w postępowaniu rekrutacyjnym maksymalnie 200 punktów za oceny z języka polskiego i trzech wybranych obowiązkowo zajęć edukacyjnych, a także za wyniki egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum oraz inne osiągnięcia kandydatów odnotowane na świadectwie,                     w tym:

1)      maksymalnie 100 punktów za wyniki egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w gimnazjum – 0,2 pkt za każdy punkt procentowy uzyskany na egzaminie gimnazjalnym z zakresów:

˗          języka polskiego,

˗          historii i wiedzy o społeczeństwie,

˗          matematyki,

˗          przedmiotów przyrodniczych (biologii, geografii, fizyki  chemii),

˗          języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym,

2)      maksymalnie 100 punktów za „świadectwo”, w tym:

a)      maksymalnie 60 punktów za oceny z języka polskiego i trzech obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskanych na świadectwie ukończenia gimnazjum, zgodnie z zasadą:

˗       stopień celujący                      – 15 punktów,

˗       stopień bardzo dobry                         – 12 punktów,

˗       stopień dobry                                     –   9 punktów,

˗       stopień dostateczny               –   5 punktów,

b)      maksymalnie 40 punktów za szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, w tym:

˗     5 punktów za ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem,

˗     maksymalnie 35 punktów za inne osiągnięcia, w tym: co najmniej 10 punktów za zdobycie przez kandydata tytułu finalisty konkursu dla gimnazjalistów o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, którego program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej co najmniej jednego przedmiotu (przeprowadzonych zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty - Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) w lub za zdobycie tytułu finalisty Olimpiad: Matematycznej, Informatycznej lub Języka Angielskiego dla gimnazjalistów przeprowadzonych na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej.

3.      Niezależnie od ww. zasad, w pierwszej kolejności do wybranej szkoły ponadgimnazjalnej przyjmowani są laureaci lub finaliści ogólnopolskich  olimpiad przedmiotowych, laureaci olimpiad dla gimnazjalistów: Matematycznej, Informatycznej i Języka Angielskiego oraz laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim organizowanych przez Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz.U. z 2002r.,  Nr 13, poz. 125). Warunkiem przyjęcia jest złożenie  - poza dokumentami wymienionymi w § 2 - oryginałów lub poświadczonych kopii dokumentów potwierdzających wyżej wymienione osiągnięcia.

4.      W postępowaniu rekrutacyjnym do oddziałów dwujęzycznych w liceach ogólnokształcących może być przeprowadzony sprawdzian uzdolnień kierunkowych na warunkach ustalonych przez radę pedagogiczną. Liczbę punktów możliwych do uzyskania za wynik sprawdzianu uzdolnień kierunkowych ustala dyrektor szkoły.

5.      Wykaz konkursów przedmiotowych dla uczniów gimnazjów organizowanych przez Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty, których program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej co najmniej jednego przedmiotu stanowi załącznik nr 1. Za konkursy wymienione w § 4 ust. 2 pkt 2 lit. b tiret drugie należy również rozumieć ich poprzednie edycje.

§ 5.

Postępowanie rekrutacyjne może być prowadzone z wykorzystaniem systemów informatycznych.

§ 6.

Warunki i tryb przyjmowania do publicznych szkół ponadgimnazjalnych obywateli polskich, którzy pobierali naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw oraz osób nie będących obywatelami polskimi określa rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 stycznia 2015 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania do publicznych przedszkoli, szkół i placówek osób niebędących obywatelami polskimi oraz obywateli polskich, którzy pobierali naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw, a także organizacji dodatkowej nauki języka polskiego, dodatkowych zajęć wyrównawczych oraz nauki języka i kultury kraju pochodzenia (Dz. U. z 2015r., poz. 31).

§ 7.

Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału  Wspierania Edukacji Kuratorium Oświaty w Szczecinie.

§ 8.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik Nr 1

Wykaz konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, przeprowadzonych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz.U. z 2002r.,  Nr 13, poz. 125) wydanego na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)

 

1.      Konkursy przedmiotowe - dla uczniów gimnazjum przeprowadzone w roku szkolnym 2014/2015, których organizatorem jest Zachodniopomorski Kurator Oświaty:

˗                                      Konkurs Polonistyczny,

˗                                      Konkurs Matematyczny,

˗                                      Konkurs Chemiczny,

˗                                      Konkurs Biologiczny,

˗                                      Konkurs Geograficzny,

˗                                      Konkurs Języka Angielskiego,

˗                                      Konkurs Języka Niemieckiego.

˗                       Konkurs Fizyczny,

˗                       Konkurs Historyczny z Elementami Wiedzy o Społeczeństwie.

 

Finalistą konkursu przedmiotowego jest uczeń, który wziął   udział w etapie wojewódzkim konkursu.

Tytuł laureata uzyskują  uczestnicy etapu wojewódzkiego każdego konkursu, którzy uzyskali co najmniej 80% punktów możliwych do zdobycia.

 


baner na www 2