Fałszerstwo dokumentów

Młodzi ludzie rzadko zdają sobie sprawę, że za fałszowanie przez nich usprawiedliwień, podpisów rodziców, podpisów nauczycieli, zwolnień lekarskich, czy też zapisów w dzienniku lekcyjnym, prócz nagany dyrektora i kary od rodziców , grożą im inne poważne konsekwencje.

Wiele osób nie bierze na poważnie konsekwencji, jakie im grożą za nawet najmniejsze przewinienia. Przyłapani na gorącym uczynku sądzą, że ujdzie im to na sucho - są w błędzie!

                                                                                      

Niedawno 15 latek został zatrzymany na Policji, ponieważ podrobił legitymację szkolną, po czym dokonał kradzieży w sklepie, a w chwili kiedy funkcjonariusze poprosili
o dowód tożsamości, 15latek ukazał podrobioną legitymację posługując się imieniem i nazwiskiem swojego kolegi. Przyznał się do wszystkiego, sprawa trafiła do sądu. 

Podobnego czynu dopuścił się 14-latek. Mundurowi słusznie nie dali wiary legitymacji, według której młodzieniec miał być już dorosły. Chłopak odpowie przed sądem dla nieletnich za przerobienie swojej legitymacji szkolnej.

Fałszerstwo dokumentów jest uregulowane w Kodeksie Karnym art. 270

i brzmi:

§ 1. Kto, w celu użycia za autentyczny, podrabia lub przerabia dokument lub takiego dokumentu jako autentycznego używa, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

§ 2. Tej samej karze podlega, kto wypełnia blankiet, zaopatrzony cudzym podpisem, niezgodnie z wolą podpisanego i na jego szkodę albo takiego dokumentu używa.

§ 2 a. W przypadku mniejszej wagi, sprawca podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

§ 3. Kto czyni przygotowania do przestępstwa określonego w § 1, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Przestępstwo jest dokonane już w chwili podrobienia lub przerobienia dokumentu, nawet gdyby nie został on użyty później jako autentyczny.

Na gruncie kodeksu karnego rozumiane jest:

  • DOKUMENT – może nim być każdy przedmiot, z którym jest związane określone prawo (np. żeton upoważniający do spożycia obiadu) albo który ze względu na zawartą
    w nim treść stanowi dowód prawa, stosunku prawnego (np. umowa) lub okoliczności mającej znaczenie prawne ( np. zaliczenie w indeksie), może być również zapis
    na komputerowym nośniku informacji.
  • PODROBIENIE – to taki zapis informacji, któremu nadaje się pozory autentyczności, np. podpisanie innej osoby jej nazwiskiem na dokumencie
  • PRZEROBIENIE DOKUMENTU – polega na nadaniu mu innej treści, niż pierwotnie posiadał, np. dokonanie skreśleń, dopisków, wymazanie.

(zawarte w:M. Wesołowska „Poradnik prawny. Bezpieczeństwo młodzieży)

             W przypadku osób, które nie ukończyły 17 r. ż. będą zastosowane środki przewidziane w ustawie z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz.U. z 2002 r. Nr 11 poz. 109 z zm.). Zgodnie z art. tej ustawy wobec nieletnich sąd rodzinny może m. in. udzielić upomnienia , zobowiązać do określonego postępowania, a zwłaszcza
do naprawienia wyrządzonej szkody, zastosować nadzór kuratora, skierować do ośrodka kuratorskiego, a także do organizacji społecznej lub instytucji zajmujących się pracą
z nieletnimi o charakterze wychowawczym, terapeutycznym lub szkoleniowym, po uprzednim porozumieniu się z tą organizacją lub instytucją, orzec umieszczenie w rodzinie zastępczej, w młodzieżowym ośrodku wychowawczym albo w młodzieżowym ośrodku socjoterapii.

DROGI UCZNIU !

NALEŻY PAMIETAC – FAŁSZOWANIE DOKUMENTÓW TO PRZESTEPSTWO !!!

Każda ingerencja w dokument identyfikacyjny jest zabroniona, a złamanie zakazu może przysporzyć sporo kłopotów