Nieletni w świetle obowiązującego prawa

Z prawem karnym związane blisko jest prawo nieletnich, których odpowiedzialność za popadnięcie w konflikt z prawem bądź wykazujących przejawy demoralizacji – reguluje Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich.

Kim jest osoba określana „nieletnim” ?

Nieletni jest to osoba, która w momencie popełnienia czynu zabronionego nie ukończyła 17 lat.

 Ustawa używa pojęcia nieletni w 3 znaczeniach:

a)osoby które nie ukończyły 18 lat w stosunku do których stosuje się środki wychowawcze w związku z występującą demoralizacją,

 

W związku z powyższym warto  zaznaczyć, że jeżeli nieletni wykazuje przejawy demoralizacji to mamy m. in. na uwadze takie cechy jak: nieżyczliwy stosunek do człowieka, przerwanie nauki, picie alkoholu, używanie narkotyków, ucieczki z domu  itp. W stosunku do osób, które nie ukończyły 18 roku życia , a występują u nich wskazane wcześniej zachowania sąd rodzinny może zastosować środki wychowawcze m.in.:

ü  Upomnienie

ü  Zobowiązanie do określonego postępowania, a zwłaszcza do naprawienia szkody, przeproszenia pokrzywdzonego, podjęcia nauki lub pracy, zaniechania używania alkoholu lub środków odurzających

ü  Nadzór rodziców

ü  Nadzór organizacji młodzieżowej, osoby godnej zaufania

ü  Nadzór kuratora

ü  Skierowanie do ośrodka terapeutycznego

ü  Przepadek rzeczy uzyskanych w popełnieniu czynu karalnego

ü  Umieszczenie w rodzinie zastępczej, w młodzieżowym ośrodku wychowawczym albo młodzieżowym ośrodku socjoterapii.

b) osoby między 13 a 17 rokiem życia wobec których toczy się postępowanie o czyny karalne wypełniające znamiona przestępstw,

Czyn karalny będzie to czyn zabroniony przez ustawę jako przestępstwo lub przestępstwo skarbowe albo wykroczenie m.in.:

ü  Zakłócenie porządku publicznego

ü  Niszczenie i uszkadzanie znaków umieszczonych przez organy państwowe

ü  Uszkodzenie znaków lub urządzeń zapobiegających niebezpieczeństwu

ü  Rzucanie kamieniami w pojazd będący w ruchu

ü  Samowolna zmiana znaków lub sygnałów drogowych

ü  Prowadzenie pojazdu po użyciu alkoholu

ü  Kradzież lub przywłaszczenie mienia, paserstwo, uszkodzenie mienia o wartości do 250 zł.

ü  Spekulacja biletami wstępu

ü  Utrudnienie korzystania z urządzeń przeznaczonych do użytku publicznego

c)osoby do ukończenia 21 roku życia wobec których wykonywane są orzeczone środki wychowawcze lub poprawcze określone w ustawie.

Wobec nieletniego, który popadł w konflikt z prawem, popełnił czyn karalny i jeżeli przemawia za tym wysoki stopień demoralizacji, a inne środki okazały się nieskuteczne  może być stosowany środek poprawczy, w postaci umieszczenia w zakładzie poprawczym.  

Wszystkie wskazane powyżej środki wychowawcze, poprawcze mają głównie na celu przeciwdziałanie demoralizacji i przestępczości nieletnich, ale  także stwarzanie  warunków do tego, aby   nieletni, którzy popadli w konflikt z prawem mogli powrócić do normalnego życia, będąc przy tym odpowiedzialnym za  siebie i własne czyny, ale również żyć zgodnie z zasadami współżycia społecznego, co jest powinnością każdego człowieka.

W oparciu o :

- Ustawę z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich.

- Poradnik prawny. Bezpieczeństwo młodzieży. A. M. Wesołowska.